GEGEVENS

Maatschappelijke zetel is gevestigd te Boulevard Baudouin 1er nº 25 | 1348 Louvain-la-Neuve. Ondern.nr. 0403.275.718. FSMA-inschrijving A12705.

COMMUNICATIETALEN

Nederlands, Frans en Engels.

COMMUNICATIEWIJZEN

De communicatie tussen partijen verloopt standaard op papier. Communicatie kan ook via telefoon, fax en email.

GEGEVENS TOEZICHTHOUDER

FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel.

BELANGENCONFLICTEN

Bij het verlenen van onze diensten worden wij soms geconfronteerd met tegenstrijdige belangen. Ons principe bestaat erin die belangenconflicten op rechtmatige wijze te beheren.

BEHEER VAN DE BELANGENCONFLICTEN

Actief als onafhankelijke financiële raadgevers, zijn wij onvermijdelijk geconfronteerd met tegenstrijdige belangen. Wij hebben verschillende types geïdentificeerd:

  • Dienstverlening: De verkoop of de overdracht van producten en diensten met als enig opzet de verhoging van onze winst zonder aandacht voor de noden van de klant.
  • Externe dienstverleners kiezen of erop beroep doen: Het betreft vooral de keuze van de verzekeringsmaatschappijen en –producten maar het kan gebeuren dat we de klant aanraden om een andere specialist te zien zoals een advocaat of een fiscalist.
  • Relatiegeschenken: Het aanvaarden van bepaalde geschenken kan aanzien worden als een aanzetting om onze onafhankelijkheid te belemmeren.
  • Verloning: Onze vergoeding bestaat uit een fee en commissies. De fee wordt betaald door de klant terwijl de commissies betaald worden door de financiële instellingen (hoofdzakelijk verzekeringsmaatschappijen). Onder deze commissies is een deel overeengekomen met de klant terwijl een andere deel afhankelijk is van meerdere factoren eigen aan de verzekeringsmaatschappijen, waaronder de grootte van de klantenportefeuille, zijn samenstelling, rentabiliteit enz.

MAATREGELEN

Wij zetten alles in het werk om belangenconflicten te beperken. De duurzaamheid van onze onderneming staat hier op het spel.

De volgende maatregelen werden genomen teneinde de weerslag van mogelijke belangenconflicten op ons cliënteel te beperken :

  • Dienstverlening: De klant staat centraal in onze activiteit. Een globale analyse van de toestand van de klant wordt systematisch uitgevoerd ten einde zijn noden te omschrijven en hiervoor een passende oplossing te bieden. Het enig opzet van deze doorlichting bestaat in de correlatie tussen de noden (risico) en het antwoord op die noden (dekking van het risico). Die analyses zijn beschikbaar op schriftelijke aanvraag van onze klanten en blijven bewaard in de dossiers van de klanten bijgehouden door ons bedrijf.
  • Externe dienstverleners: De keuze van de financiële instellingen is gebaseerd op een permanente analyse van onze potentiële leveranciers. Elke leverancier krijgt een beoordeling onder de vorm van een notering die op verschillende objectieve criteria steunt. In functie van de aangeboden dienst en teneinde de neutraliteit ervan te verzekeren, worden door ons, in de mate van het mogelijke, de best genoteerde leveranciers aan onze klanten voorgesteld. Die analyses zijn beschikbaar op schriftelijke aanvraag van onze klanten.
    Wat betreft de andere externe dienstverleners zoals advocaat of fiscalist weigeren wij systematisch alle door hen eventueel voorgestelde afstand van honorarium te aanvaarden.
  • Relatiegeschenken: Teneinde onze onpartijdigheid te verzekeren weigeren wij systematisch alle geschenken, reizen en andere beloningen die door financiële instellingen aangeboden worden. Studieseminaries in België vormen een uitzondering in de mate dat ze nodig zijn voor een dienstverlening die beantwoordt aan onze verbintenissen.
  • Verloning : De geïnde commissies zijn nodig om een blijvende kwaliteit van de dienstverlening aan de klant te waarborgen. De klant wordt op de hoogte gebracht dat we commissies ontvangen. De overeenkomsten met financiële instellingen ivm de commissies zijn beschikbaar op schriftelijke aanvraag van onze klanten.

Mochten wij ondanks de voorgestelde maatregelen geconfronteerd worden met een belangenconflict, dan wordt dit aan de klant gemeld. Deze zal met kennis van zaken een bewuste keuze maken. Alle gevallen van belangenconflicten worden overigens gerepertorieerd in een databank en kunnen geraadpleegd worden door de FSMA ( de instantie die toezicht houdt op de financiële markten).

INTEGRITEIT

Als onafhankelijke verzekeringstussenpersoon, handelen wij met als enig doel het verschaffen aan onze klanten van een aangepaste dienstverlening.

Geen enkele verdoken vergoeding of ander verdoken voordeel in natura, beïnvloedt onze gedachtegang of onze manier van werken.

Onze onafhankelijkheid is uw garantie voor een onberispelijke dienstverlening.

TRANSPARANTIE

Wij hechten veel belang aan het verschaffen van transparante informatie, zowel qua inhoud van onze prestaties als qua kosten.